- Εισαγωγή στην Οικολογική Μηχανική, τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Τεχνολογίες Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης, «Καθαρές» Τεχνολογίες

-Επιστήμη Περιβάλλοντος: Οικοσυστήματα, τοξική και οργανική ρύπανση, υγρά - στερεά και αέρια απόβλητα, τοξικότητα και επικινδυνότητα, όρια ανοχής περιβάλλοντος στην ρύπανση, αποτύπωμα άνθρακα και νερού, νομοθεσία.

- Τεχνολογίες αντιρρύπανσης–σταθεροποίησης αποβλήτων, Χημική και βιολογική οξείδωση αποβλήτων ως βασική μέθοδος σταθεροποίησης, διασπορά σταθεροποιημένων αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες

- Προωθημένες μέθοδοι χημικής οξείδωσης, αερόβια και αναερόβια βιολογική οξείδωση-σταθεροποίηση αποβλήτων, Απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου από υγρά απόβλητα. Συστήματα ενεργού ιλύος επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

- Αερόβια βιολογική σταθεροποίηση οργανικών στερεώναποβλήτων με κομποστοποίηση, τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αστικών απορριμμάτων

- Παραδείγματα υπολογισμών – Εφαρμογές.

 

-Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση συστημάτων θέρμανσης

- Εκπομπές αέριων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (CO, NOx, SOx, σωματίδια)

- Πρωτογενείς και δευτερογενείς τρόποι αντιμετώπισης ρύπων.

- Αντιρρυπαντική τεχνολογία Θερμικών Σταθμών

- Δέσμευση και αποθήκευση ή επαναχρησιμοποίηση CO2 (CCS-CCU)

- Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με παραγωγή καυσίμων Power-to-Fuel

- Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων και περιβαλλοντικές προκλήσεις

- Ανάλυση κύκλου ζωής ενεργειακών τεχνολογιών.

 

- Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης:Προδιαγραφές ρύπων (NOx, CO, HC, σωματίδια), Κύκλοι δοκιμής εμβολοφόρων ΜΕΚ όλων των τύπων, Φιλοσοφία νομοθεσίας και κατασκευαστών, Dieselgate, Διαδικασία μέτρησης, Real driving emissions

- Βασικοί μηχανισμοί σχηματισμού ρύπων από εμβολοφόρες ΜΕΚ, Επίδραση κύριων λειτουργικών παραμέτρων (φορτίο, στροφές, προπορεία)

- Εσωτερικά αντιρυπαντικά μέτρα (προπορεία, ανακυκλοφορία καυσαερίου, έγχυση νερού)

- Συσκευές μετεπεξεργασίας (after-treatment) καυσαερίων (τριοδικός καταλύτης Otto, οξειδωτικός καταλύτης Diesel (DOC), φίλτρα σωματιδίων (DPF, GPF), επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)).

Συντονιστής Μαθήματος
Ώρες
3
ECTS
5
Εξάμηνο
Υποχρεωτική επιλογή για τις ειδικότητες:
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Χημικοί Μηχανικοί
Πολιτικοί Μηχανικοί
Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Άλλες ειδικότητες