ΔΠΜΣ Παραγωγη και Διαχειριση Ενεργειας

Αντικείμενο Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» προσφέρει ολοκληρωμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ενεργειακές αγορές.
 • Παραγωγή ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές.
 • Αποθήκευση ενέργειας και τεχνολογίες Η2.
 • Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τεχνολογίες ευφυών δικτύων.
 • Διεσπαρμένοι ενεργειακοί πόροι.
 • Εξηλεκτρισμός ενεργειακών χρήσεων και ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα.
 • Περιβαλλοντικά θέματα.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων και διαχείριση ενεργειακών έργων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στις διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης και αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών θεμάτων ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με οριζόντια κατάρτιση και εξειδικευμένη γνώση, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του ενεργειακού χώρου.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων που διεξάγονται τις απογευματινές ώρες, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο και μπορεί να διαρκέσει ολόκληρο το δεύτερο έτος φοίτησης στο Πρόγραμμα. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη και η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή Διατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science).

Στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί σχολών του ΕΜΠ και άλλων πολυτεχνικών σχολών, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ και συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. Στο Πρόγραμμα γίνονται υπό προϋποθέσεις δεκτοί και τελειόφοιτοι σχολών του ΕΜΠ και ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών.

Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τον Οκτώβριο.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 40.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών* του ΔΠΜΣ "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας"

Διοίκηση Προγράμματος

Επισπεύδουσα Σχολή του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» είναι η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, η οποία συνεργάζεται με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος ασκεί η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Διευθυντής του ΔΠΜΣ “Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας”

Καθηγητής Σταύρος Παπαθανασίου, Σχολή ΗΜΜΥ

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.)

 • Σταύρος Παπαθανασίου, Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ
 • Ιωάννης Γκόνος, Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ
 • Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ
 • Σωτήριος Καρέλλας, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
 • Ειρήνη Κορωνάκη, Καθηγήτρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
 • Βασίλειος Ριζιώτης, Αν. Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
 • Φανούριος Ζαννίκος, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
 • Κωνσταντίνος Γκιοτσαλίτης, Επ. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
 • Ιωάννης Προυσαλίδης, Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

 • Φωτεινή Κουτσογιάννη, Διοικητικό προσωπικό Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ

Ανακοινώσεις

 • 2023-09-28

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών 2023-24

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών 2023-24

 • 2023-07-12

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» (με κωδικό αίτησης) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 • 2023-05-15

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από 15/5/2023 έως 18/6/2023. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr/register ...

 • 2023-05-14

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ου Εξαμήνου 2022-23

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ου Εξαμήνου 2022-23

 • 2023-05-13

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-23

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-23